ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

โครงการเมืองไทย Smart Lady

จุดเด่นของโครงการ
• ฉลาดที่ 1 รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงสำหรับสตรี เช่น โรคมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งปากมดลูก หากตรวจพบ รับผลประโยชน์สูงสุดถึง 1 ล้านบาท*
• ฉลาดที่ 2 รับความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับการออมโดยสามารถเลือกออมเงินได้ สูงสุดถึง 500,000 บาท*
• ฉลาดที่ 3 รับผลประโยชน์รายวัน เมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 2,000 บาทต่อวัน* สูงสุด 365 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง
* กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 500,000

เงื่อนไขการรับประกัน
• ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบประกันภัยออมทรัพย์ 20/14 : 20 ปี

สัญญาเพิ่มเติม : เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ
• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยประกันภัยแบบออมทรัพย์ 20/14 : 14 ปี

สัญญาเพิ่มเติม : เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ
• อายุที่รับประกันภัย : ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 18-50 ปี
• การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
• การชำระเบี้ยประกันภัย : รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายปี

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง
• กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครองตามแบบประกันภัยออมทรัพย์ 20/14
1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2 .กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
• ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมแฮปปี้ เลดี้ (Happy Lady) มีทั้งหมด 6 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆอันเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. การเจ็บป่วย หรือ โรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือ ภายใน 90 วันภายหลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือ วันต่ออายุ เนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
2. ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV เป็นต้น
• ข้อยกเว้นคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB) มีทั้งหมด 23 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. การตรวจสุขภาพทั่วไป นอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัด
2. การรักษาโรคอันเนื่องมาจากภาวะจิตใจ ภาวะเครียด ภาวะกังวลใจ
3. การรักษาหรือการทำบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เป็นต้น

ตัวอย่าง แบบประกันสุภาพสตรีอายุ 35 แผน 1


 

      สนใจแบบประกัน  โครงการเมืองไทยSmart_Lady กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน