ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

 

 


เมืองไทยซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7

Super Saving 14/7

ออม 7 ปีคุ้มครอง 14 ปี
รับเงินครบสัญญาสูงถึง 135%


 

เมืองไทย Smartsaving 10/6

Smart Saving 10/6

 รับเงินจ่ายคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่1-9 ปีละ 10%*
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 700%
*

เมืองไทย เซฟวิ่ง ดีไลท์ 10/4

Saving Delight 10/4

รับเงินจ่ายคืนทุกปี....ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1

เป็นต้นไป
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 235%

เมืองไทย เพิ่มทรัพย์ 12/6

Saving เพิ่มทรัพย์ 12/6

แบบประกันชีวิตที่เน้นทั้งการออมทรัพย์
และความคุ้มครองชีวิต
ควบคู่กันไป
 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะสั้น

 

เมืองไทย ทวีทรัพย์ 15/7

Saving ทวีทรัพย์ 15/7

มอบเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา ทุก 2 ปี ตั้งแต่สิ้นปี
กร
มธรรรม์รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 236% 


เมืองไทย สมาร์ เซฟเวอร์ 10/1

สมาร์ท เซฟเวอร์ 10/1

ได้ผลประโยชน์แน่นอน 3%ทุกสิ้นปีกรมธรรม์

ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1-9อัตราผลตอบแทน

จากการออม (IRR) สูงสุด 4.20%

 


 

 

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี