ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

P.A. Return Cash

 

จุดเด่น....
 -  ใจดี..ไม่เกิดอุบัติเหตุก็ได้เบี้ยประกันภัยคืน*
 -  อุ่นใจได้อีก...โดยคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดถึง 2,000,000** บาท
 -  หมดกังวล...เพราะมีค่ารักษาพยาบาลให้สูงสุด 100,000** บาท และเงินชดเชยรายได้ วันละ 1,000 บาท
 -  มั่นใจได้มากขึ้น...กับความคุ้มครองการเสียชีวิต, ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร, สูญเสียอวัยวะ ที่ครอบคลุมทั้งการนัดหยุดงาน ,การจลาจล และ การก่อการร้าย
* กรณีผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี  นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาประกันภัยและในทุกๆ 3 ปี และหากผู้เอาประกันภัยไม่เคยได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะได้รับผลประโยชน์ เป็นจำนวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยในปีสุดท้าย
**กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 1,000,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย
ระยะเวลาเอาประกันภัย          : 1 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย   : 1 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย          : รายปี
การตรวจสุขภาพ                  : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
การพิจารณารับประกันภัย       : เฉพาะกรณีมาตรฐาน (Standard case)
รับประกันภัยเฉพาะกลุ่มอาชีพ 1, 2

หมายเหตุ : บริษัทจะไม่พิจารณารับประกัน สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง เช่น คนเช็ดกระจก (ที่สูง), นักมวยอาชีพ นักมวยปล้ำ, ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, นักแสดงกายกรรม, เป็นต้น

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3
1. เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ***จาก      
1.1 อุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน 

500,000

700,000

1,000,000

1.2 อุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดไม่เกิน

500,000

1,400,000

2,000,000

1.3 อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน

250,000

350,000

500,000

1.4 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย สูงสุดไม่เกิน

500,000

700,000

1,000,000

1.5 การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการก่อการร้าย สูงสุดไม่เกิน

500,000

700,000

1,000,000

2. เงินค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน

50,000

70,000

100,000

3. เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ วันละ****

1,000

1,000

1,000

4. กรณีผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาประกันภัยและในทุกๆ 3 ปีและหากผู้เอาประกันภัยไม่เคยได้รับผลประโยชน์ข้อ 1-3 จะได้รับผลประโยชน์ เป็นจำนวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยในปีสุดท้าย

***ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
****บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

หมายเหตุ : - บริษัทฯจะจ่ายค่าทดแทนตามผลประโยชน์ข้อ 1.1 ถึง 1.5 สูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น
- ไม่คุ้มครองเงินค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตามข้อ 2 และ 3อันเกิดจากการนัดหยุดงาน การจลาจล และก่อการร้าย


ข้อยกเว้นความคุ้มครองของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล P.A. Return Cash มีทั้งหมด 20 ข้อ เช่น
  ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆอันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติ
 ได้ คำว่า “ ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท(Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylosis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นต้องกระทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
5. การแท้งลูก
        
หมายเหตุ :  เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


      สนใจแบบประกัน  P_A_Return_Cash กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน