ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

P.A. อุ่นใจรักษ์
เงื่อนไขการรับประกันภัย
ระยะเวลาเอาประกันภัย          : 1 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย   : 1 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย           : รายปี
การตรวจสุขภาพ                   : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
การพิจารณารับประกันภัย        : เฉพาะกรณีมาตรฐาน (Standard case)
รับประกันภัยเฉพาะกลุ่มอาชีพ 1, 2 และ 3

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง*

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

1.เสียชีวิต,ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง,สูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ**  จาก

1.1 อุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน

 

100,000

1.2 อุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดไม่เกิน

200,000

1.3 อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน

50,000

1.4 การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย สูงสุดไม่เกิน

100,000

2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 180 วันแรก)

20,000

3. เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ ที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ***

               3.1 เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล  วันละ

               3.2 เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ ซี ยู ) ไม่เกิน 7 วัน วันละ      

 

 

300

600

* อาณาเขตการคุ้มครอง :  ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกเป็นระยะเวลา 1 ปี
** ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะและอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์
*** บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
หมายเหตุ: - บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนตามผลประโยชน์ข้อที่ 1.1 ถึง 1.4 รายการที่สูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น
               - บริษัทจะไม่พิจารณารับประกันภัย สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ กรรมกร รับจ้างทั่วไป  ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง ผู้ควบคุมเครื่องจักร นักมวย นักแข่งรถ รถจักรยานยนต์รับจ้าง  นักแสดงกายกรรม เทรนเนอร์ม้า ทหารหรือตำรวจที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบินฯลฯ

อัตราเบี้ยประกันภัย

อายุที่รับประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัย ต่อคน ต่อปี

1 เดือน - 60 ปี

สำหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2

สำหรับชั้นอาชีพ 3

990 บาท

1,500 บาท

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล P.A. อุ่นใจรักษ์ มีทั้งหมด 20 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆอันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท(Disc herniation) กระดูกสันเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylosis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีประกาศสงครามหรือไม่ก็ตามหรือสงครามกลางเมือง การแข้งข้อ การกบฎ การจราจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
5. การก่อการร้าย เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครองเอกสารแนบท้าย ผลประโยชน์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย
บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้อันเนื่องมาจาก ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายใน  1 ปี นับจากวันที่เอกสารแนบท้ายนี้มีผลบังคับครั้งแรก


หมายเหตุ :  เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51      สนใจแบบประกัน  P.A.อุ่นใจรักษ์ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน