ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

ธนาคารกสิกรไทย

รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

ยิ้มรับ......กับทุกสถานการณ์
เบาใจ.....กับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

รักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก OPD

จุดเด่น....

  • ไม่ต้องกังวลกับอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอย่างกระทันหัน
  • แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นได้
  • รับการรักษาในโรงพยาบาลได้สูงถึง 30 ครั้งต่อปี

หลักเกณฑ์การรับประกันภัย

1.อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 6 ปี - 69 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี หรือเท่ากับความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่ายที่ความคุ้มครองนี้แนบท้ายอยู่
2.การชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน ซึ่งเป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
3.สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์หลัก ทั้งที่เป็นกรมธรรม์ใหม่หรือกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่แล้วได้ โดยความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกนี้ จะต้องซื้อพร้อมกับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่ายที่ซื้อเข้ามาใหม่เท่านั้น
4.สามารถซื้อได้กับกรมธรรม์หลักที่ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 ผลประโยชน์มีให้เลือก 4 แบบ ดังนี้

คุณสามารถเลือกแบบผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย ดังนี้

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย  มีทั้งหมด 29  ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1.การเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มทำประกันภัย
2.การตรวจสุขภาพทั่วไป  นอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัด
3. การรักษาโรคอันเนื่องมาจากภาวะจิตใจ ภาวะเครียด  ภาวะกังวลใจ
4. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย
5 การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
- เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
- ริดสีดวงทวาร
- ไส้เลื่อนทุกชนิด
- ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
- การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์
- นิ่วทุกชนิด
- เส้นเลือดขอดที่ขา
- เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่   เป็นต้น

ข้อยกเว้นเพิ่มเติมกรณีมีความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันทำบันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ หรือวันต่ออายุบันทึกสลักหลังฯ นี้ ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้
1โรคต่อมไทรอยด์
2โรคลมบ้าหมู
3โรคเบาหวาน
4โรคภูมิแพ้
5โรคความดันโลหิตสูง
6โรคหัวใจ
7โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร  
 

หมายเหตุ 

    - เบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น
    -  เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายและของความคุ้มครองการ
       รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดี
       กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

หนังสือชักชวนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์


 

      สนใจแบบประกัน  รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกOPD กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน


 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี