ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

ประกันโรคมะเร็ง เพียว แคนเซอร์

 

จุดเด่นของสัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์
มอบความคุ้มครองโรคมะเร็งทั้งในระยะก่อนและระยะลุกลาม  รวมสูงสุด 115% ของผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลาม  
• เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งในระยะก่อนลุกลาม*  รับ 15% ของผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลาม
• เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งในระยะลุกลาม**  รับ 100% ของผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลาม
* หลังจาก 60 วัน นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับหรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
** หลังจาก 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็งระยะก่อนลุกลาม หรือวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือ วันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. อายุที่รับประกันภัย  :  18 – 60  ปี  (ให้ความคุ้มครองจนครบอายุ 71 ปี)
2. การชำระเบี้ยประกันภัย  :  รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน  และรายเดือน (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)
3. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม  เพียว แคนเซอร์ ได้มากกว่า 1 สัญญา แต่ทั้งนี้เมื่อรวมแบบผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์ กับจำนวนเงินเอาประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงแฮปปี้ ลีฟวิ่ง  และสัญญาเพิ่มเติมโรคมะเร็งอื่นทุกกรมธรรม์  ยกเว้น สัญญาเพิ่มเติมแฮปปี้ เลดี้ และ สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ พลัส แล้วจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมต้องไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักแต่ละกรมธรรม์ และเมื่อรวมทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน
4. สัญญาเพิ่มเติมนี้ซื้อได้ในกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับและกรมธรรม์ใหม่
5. การตรวจสุขภาพ  : เป็นไปตามระเบียบของบริษัท โดยพิจารณาจากจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลัก

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 5 ข้อเช่น
ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1.โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อนวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด และ
          - ผู้เอาประกันภัยเคยได้รับการรักษา หรือ ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ หรือ
          - ผู้เอาประกันภัยมีอาการเจ็บป่วย
          - ผู้เอาประกันภัยทราบถึงการเจ็บป่วยนั้น
          - มีเหตุผลที่ผู้เอาประกันภัยควรจะทราบถึงการเจ็บป่วยนั้น
2. โรคเอดส์ (AIDS) หรือ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV

 

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยนี้  ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


      สนใจแบบประกัน  โรคมะเร็ง_เพียว_แคนเซอร์ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน