ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

แฮปปี้ ชัวร์ 10/5

เมืองไทยแฮปปี้ ชัวร์ 10/5

จุดเด่น เมืองไทย แฮปปี้ ชัวร์ 10/5
สบาย ๆ  : ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
ง่ายๆ  : ด้วยเงินปันผลพิเศษที่ชัดเจนตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-10 เนื่องจากมีการอ้างอิงจากผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 6 ปี
มั่นใจ  : ด้วยเงินจ่ายคืน 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา  ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 -9 และเงินครบสัญญา 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
สะดวก  : ด้วยเบี้ยประกันภัยอัตราเดียวสำหรับทุกเพศ ทุกวัย
ถูกใจ  : ด้วยสิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุที่รับประกันภัย : 1 เดือน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 30,000  บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : สมารถซื้อได้  โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ


กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะ เดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันนี้  สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


      สนใจแบบประกัน  แฮปปี้_ชัวร์_10/5 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน