ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

 


 แฮปปี้ ลีฟวิ่ง


แฮปปี้ ลิฟวิ่ง 30 โรคร้ายแรง


จุดเด่น...

1. คุ้มครองการเจ็บป่วยครอบคลุมถึง 30 โรคร้ายแรง หรือ
2. คุ้มครองการเสียชีวิตที่เกิดจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ
3. รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน ให้คุณจัดสรรค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. อายุที่รับประกันภัย : 18 – 64 ปี
2. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
4. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
5. สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบท้ายได้ทั้งกรมธรรม์รายใหม่และกรมธรรม์รายเก่า

โรคร้ายแรงเหล่านี้หากเป็นต้องใช้เวลานานในการรักษา และใช้เงินมหาศาล และบางโรคก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ตัวอย่างประมาณการค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคต่างๆ

โรค

การรักษา

ค่าใช้จ่าย

มะเร็ง

ผ่าตัดก้อนเนื้อ

15,000 - 40,000 บาท / ครั้ง

เคมีบำบัด

50,000 - 80,000 บาท / ครั้ง

ฉายแสง

8,000 - 15,000 บาท / ครั้ง

หลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบตัน

By pass surgery

300,000 - 1,000,000 บาท / ครั้ง

ขยายหลอดเลือดโดยบอลลูน

200,000 - 500,000 บาท / ครั้ง

ไตวาย

ฟอกเลือดโดยทำไตเทียม 2-3 ครั้ง/สัปดาห์

25,000 - 60,000 บาท / เดือน

ปลูกอวัยวะ เช่น ไต
(รวมทั้งยาที่ต้องใข้การควบคุมการไม่ยอมรับอวัยวะ)

500,000 - 1,000,000 บาท

โลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน

การปลูกถ่ายไขกระดูก

2,000,000 - 3,000,000 บาท / ครั้ง

ตับ

การปลูกถ่ายตับ

1,500,000 - 2,000,000 บาท / ครั้ง

จะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวคุณ ถ้าหากสมาชิกคนใดคนหนึ่งต้องเจ็บป่วย จะต้องใช้เงินมากมายในการรักษา ซ้ำร้ายไปกว่านั้นหากผู้นำ หรือเสาหลักของครอบครัวเกิดป่วยเป็นโรคร้าย และมีอันต้องจากไปอย่างกระทันหัน คุณจะทำอย่างไร สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลิฟวิ่งจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกัน หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัย

  • เสียชีวิตที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์
  • เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ภายหลังจาก 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัยแล้ว หรือนับแต่วันที่อนุมัติให้ต่อสัญญาเนื่องจากการขาดชำระเบี้ยครั้งสุดท้ายโดยมีสาเหตุมาจากโรคใดโรคหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในสัญญาดังนี้

คุ้มครอง 30 โรคร้ายแรง

1.

หัวใจวาย (Heart Attack)

16.

โรคที่มีการกระด้างในเนื้อสมองและไขสันหลัง (Multiple Sclerosis)

2.

มะเร็ง (Cancer)

17.

ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome)

3.

อัมพาตจากโรคเลือดในสมอง (Stroke)

18.

อาการหมดสติ (Coma)

4.

ไตวาย (Kidney Failure)

19.

ทุพพลภาพสิ้นเชิงแลพถาวร (Total and Permanent Disability)

5.

การผ่าตัดเปิดหัวใจด้วยวิธี Bypass (Coronary Artery Bypass Surgery)

20.

ตาบอด (Blindness)

6.

การผ่าตัดหัวใจ (Major Organ Transplant)

21.

อัมพาต (Paralysis)

7.

การผ่าตัดลิ้นหัวใจ (Heart Valve Surgery)

22.

หูนวก (Deafness)

8.

ไวรัสตับอักเสบชนิดร้ายแรง (Fulminant Viral Hepatitis)

23.

อาการสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)

9.

สมองอักเสบ (Encephalitis)

24.

แผลไหม้เป็นบริเวณกว้าง (Major Burns)

10.

การผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่ (Aorta Surgery)

25.

โรคกล้ามเนื้อฝ่อ (Miscular Dystrophy)

11.

โรคตับระยะสุดท้าย (Liver Failure (End Stage)

26.

โรคโปลิโอ (Poliopmyelitis)

12.

โรคโลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน (Aplastic Anaemia)

27.

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Disease)

13.

โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacteria Meningitis)

28.

โรคประสาทพาร์กินสัน (Parkinson's Disease)

14.

โรคปอดเรื้อรัง (Chronic Lung Disease)

29.

โรคเซลล์ประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neurone Disease)

15.

ความดันโลหิตสูงของหลอดเลือดแดงในปอด (Pulmonary Arterial Hypertension)

30.

การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal illness)

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 6 ข้อ
ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
2. การเสียชีวิตจาก สงคราม หรือ การจลาจล หรือ การก่อการร้าย
3. การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัด ที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย หรือวันต่ออายุ เนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย เป็นต้น

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30ธ.ค.51


      สนใจแบบประกัน  แฮปปี้ลิฟวิ่ง30โรคร้ายแรง กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน 


 

 

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี