ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

เฮลท์ รีเทิร์น แคช

 

ไม่ว่าคุณจะเจ็บหรือไม่คุณก็ยังคงมีแต่ได้กับได้

• เจ็บก็ได้รับเงิน หากคุณต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยผลประโยชน์รายวันสูงสุดถึง 3,000 บาท*
• ไม่เจ็บก็ได้รับเงิน ด้วยการรับผลประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาของปีกรมธรม์ที่ครบรอบ 3 ปี **
• ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน ด้วยความคุ้มครองชีวิต 10 เท่าของผลประโยชน์รายวัน
• เลือกได้เองตามความต้องการกับแผนความคุ้มครองที่มีให้เลือกถึง  3 แผน
 
* กรณีเลือกแผนความคุ้มครองแผน 3,000
** รายละเอียดการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองข้อ 5

 เงื่อนไขการรับประกันภัย
• ระยะเวลาเอาประกันภัย           : 15 ปี
• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 15 ปี
• อายุที่รับประกันภัย                   : 18 - 55 ปี
• การตรวจสุขภาพ                       : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
• การชำระเบี้ยประกันภัย            :  รายปี
• การซื้อสัญญาเพิ่มเติม             : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

               (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ)

แผนความคุ้มครอง

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง
  1.กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี          นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
  2.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย    หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญา     ประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

               กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากทั้งหมด 29 ข้อ เช่น
  1.การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  2.การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
                - เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด  
                - ริดสีดวงทวาร
                - ไส้เลื่อนทุกชนิด
                - ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
                - การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์
                - นิ่วทุกชนิด
                - เส้นเลือดขอดที่ขา
                - เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ เป็นต้น   
  3.การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพรวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
  4.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  5.โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
  6.การก่อการร้าย
  7.การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ เป็นต้น


      สนใจแบบประกัน  เฮลท์_รีเทิร์น_แคช กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน