ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

ประกันสุขภาพ เอ็กซ์ตร้า แคร์


จุดเด่นของสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์

1. เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากรัฐ  สวัสดิการอื่น และ/หรือกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพอื่นไม่ว่าจะทำไว้กับบริษัทใด
2. ช่วยเติมเต็มค่ารักษาพยาบาลที่เกินกว่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่*
3. ให้ความคุ้มครองนานถึงอายุ 71 ปี**
* ผลประโยชน์เป็นไปตามตารางผลประโยชน์
** ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย
1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย
     กลุ่มอาชีพ 1 และ 2  : 60 วัน - 60 ปี
     กลุ่มอาชีพ 3  : 11 ปี – 60 ปี
2. การตรวจสุขภาพ  :  เป็นไปตามระเบียบการตรวจสุขภาพของกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
3. สามารถซื้อแนบท้ายกับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. รับประกันภัยทั้งกลุ่มอาชีพ 1, 2 และ 3

 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร  ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์  ให้ตามตารางผลประโยชน์

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  ของสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ มีทั้งหมด 29  ข้อ เช่น

ไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1 การเจ็บป่วย  ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มทำประกันภัย
2 การตรวจสุขภาพทั่วไป  นอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัด
3 การรักษาโรคอันเนื่องมาจากภาวะจิตใจ  ภาวะเครียด  ภาวะกังวลใจ
4 โรคเรื้อรัง  การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย
5 การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน  นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้  หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
-  เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
-  ริดสีดวงทวาร
-  ไส้เลื่อนทุกชนิด
-  ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
-  การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
-  นิ่วทุกชนิด
-  เส้นเลือดขอดที่ขา
-  เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  เป็นต้น

หมายเหตุ  :  เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51


 

      สนใจแบบประกัน  เอ็กซ์ตร้าแคร์ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน