ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

เมืองไทยรีไทร์เมนท์ แพลนเนอร์

รายละเอียด :
 

 

 

             คุณต้องการที่จะเกษียณอายุการทำงานเมื่อไร…..จะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแบบไหน…..และต้องการมีเงินสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณอายุประมาณเดือนละเท่าใด…..

                หากคุณไม่มีการวางแผนชีวิตของตนเองตั้งแต่ตอนนี้ คุณอาจจะต้องกลับมาตรากตรำทำงานในตอนสูงอายุเพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเอง หรืออาจกลายเป็นภาระของลูกหลานในอนาคต

                การเตรียมตัวเองให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่า ในอีกหลาย ๆ ปีข้างหน้า หลังจากที่เกษียณไปแล้ว จะยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต และทำให้ "การเกษียณ" เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุข เพื่อสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กับตนเอง ตลอดจนไม่ต้องเป็นภาระให้แก่ลูกหลาน “เมืองไทย รีไทร์เมนท์ แพลนเนอร์” ช่วยคุณได้ด้วย

          -  เงินจ่ายคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี  เพื่อทำในสิ่งที่หวังให้เป็นจริง หรือต้องการนำไปลงทุนXML:NAMESPACE PREFIX = O />

              -  เงินจ่ายคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ อายุครบ 61-74 ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหลังจากเกษียณอายุ

             -  เงินครบสัญญา 55% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อเป็นเงินฉุกเฉินยามเจ็บป่วยและไม่ต้องเป็นภาระแก่บุตรหลาน

        -  ความคุ้มครองชีวิต 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลาน

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

       -  ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 75 ปี

       -  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 59 ปี

       -  รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20-50 ปี 

       -  จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 150,000 บาท

  

เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 

 

กราฟ :
 

 

  

หมายเหตุ  - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

 

 

 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยรีไทร์เมนท์_แพลนเนอร์ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน