ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

เมืองไทย ยูแอล 1

รายละเอียด :

ยูแอล 1

เมืองไทยยูแอล 1 คุ้มครองมั่นคง ลงทุนคุ้มค่า

กรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่กับการเปิดโอกาสลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามรูปแบบการลงทุนที่คุณเลือก และเป็นแบบประกันแรกที่กล้ารับประกันว่าคุณจะได้รับประกันผลประโยชน์รับรองขั้นต่ำและมีโอกาสได้รับผลประโยชน์มากกว่าที่รับประกันไว้ ภายใต้การดูแลการบริหารกองทุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด โดยให้ความคุ้มครองถึง 10 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว

ทำไมต้องเมืองไทยยูแอล 1 เท่านั้น

  • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว แต่คุ้มครองนานถึง 10 ปี
  • มีโอกาสรับผลประโยชน์ที่สูงกว่าผลประโยชน์รับรองขั้นต่ำทั้งกรณีเสียชีวิต และ กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา
  • มีรูปแบบการลงทุนให้เลือกถึง 3 แบบ

เกณฑ์การรับประกันภัย เมืองไทยยูแอล1

ผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 5-55 ปี

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ

- สำหรับผู้เอาประกันอายุ 5-50 ปี    : 75,000 บาท

- สำหรับผู้เอาประกันอายุ 51-55 ปี  : 100,000 บาท

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ* กรณีชำระเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 3 ล้านบาท และทั้งนี้ให้นับรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยเฉพาะแบบประกันภัยเมืองไทยยูแอล 1 และ เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 เพื่อพิจารณาตรวจสุขภาพ เท่านั้น

 *การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

 รายละเอียดแบบประกันภัย เมืองไทย ยูแอล 1

  • ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี
  • ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
  • อัตราเบี้ยประกันภัย 1,000 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
  • ผลประโยชน์แบบประกันภัย

1. กรณีเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์รับ 130% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หรือ 130% ของมูลค่าการลงทุนขณะนั้น (อย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่า)

 2. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับผลประโยชน์รับรองขั้นต่ำ หรือมูลค่าการลงทุนขณะนั้น (อย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่า)

รูปแบบการลงทุน

1. เมืองไทยยูแอล 1 สินทวีคูณ เป็นแบบที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก ในขณะเดียวกันได้เปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์รับรองขั้นต่ำที่ 105% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาประกันภัย

2. เมืองไทยยูแอล 1 สินเพิ่มทรัพย์ เป็นแบบที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก โดยผสมผสานการลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์รับรองขั้นต่ำที่ 115% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาประกันภัย

3. เมืองไทยยูแอล 1 สินยั่งยืน เป็นแบบที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก ผสมผสานการลงทุนในเงินฝากและตราสารระยะสั้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 โดยไม่มีการลงทุนในตราสารทุน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์รับรองขั้นต่ำที่ 120% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาประกันภัย 

สัดส่วนการลงทุน

  เป็นกราฟวงกลมเหมือนเดิมสรุปผลการดำเนินงานย้อนหลังของเมืองไทย ยูแอล 1

 

รูปแบบการลงทุน

ผลการดำเนินการย้อนหลัง

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปีXML:NAMESPACE PREFIX = O />

ตั้งแตเปิดขาย

(1 ธ.ค.49)

เมืองไทยยูแอล 1

สินทวีคูณ

2.64%

3.42%

9.94%

17.63%

19.08%

เมืองไทยยูแอล 1

สินเพิ่มทรัพย์

2.30%

2.54%

6.31%

16.45%

18.61%

เมืองไทยยูแอล 1

สินยั่งยืน

2.03%

1.59%

2.85%

15.14%

18.15%

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 53

คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต

 

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาประกันภัย

2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่  30 ธ.ค. 51

หนังสือชักชวนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

คำเตือน : ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัยให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ 


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยยูแอล_1 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน