ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

เมืองไทย ธนภัทร


เมืองไทยภัทร   เมืองไทยประกันชีวิตเมืองไทยธนภัทร แบบประกันที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ผู้ที่ตระหนักถึงการออมทรัพย์ในรูปแบบการประกันชีวิต โดยไม่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัยในระยะเวลาที่ยาวนานและต้องการเงินจ่ายคืนในระยะเวลาอันสั้น

เมืองไทยธนภัทร เป็นแบบประกันภัยที่ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี ให้ระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ปี และระหว่างสัญญามีเงินจ่ายคืนมอบให้ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป แม้การชำระเบี้ยประกันภัยจะสิ้นสุดในปีกรมธรรม์ที่ 15 แต่คุณยังได้รับเงินจ่ายคืนจนถึงปีกรมธรรม์ที่ 19 และเมื่อครบสัญญาปีกรมธรรม์ที่ 20 ยังได้รับเงินครบสัญญา 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เมืองไทยธนภัทร จึงเป็นแบบประกันภัยที่คุณได้รับเงินจ่ายคืนในระยะเวลาที่รวดเร็ว ช่วยให้การวางแผนทางการเงินของคุณสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังได้รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา

 

จ่ายสั้น

                เมืองไทยธนภัทร  แบบประกันที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี โดยหลังจากหยุดชำระเบี้ยประกันภัยในปีกรมธรรม์ที่ 15 คุณยังคงได้รับความคุ้มครองต่อไปจนถึงครบสัญญา 20 ปี และยังคงได้รับเงินจ่ายคืนต่อเนื่องทุกปีจนครบสัญญา

 

รับผลประโยชน์ไว

                เมืองไทยธนภัทร พร้อมมอบเงินจ่ายคืนให้คุณตลอดสัญญา ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 2 เป็นต้นไปในอัตรา 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและสำหรับ ณ  สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5,10 และ 15 จะได้รับเงินจ่ายคืนในอัตรา 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย นอกจากนี้เมื่อครบสัญญาในปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินครบสัญญาอีก 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  รวมตลอดสัญญารับเงินผลประโยชน์ทั้งสิ้น 240% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย แบบประกันนี้จึงถือเป็นแบบประกันภัยที่ให้ผลประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยในระยะเวลาอันสั้นและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ต้องการออมและบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเช่นคุณ

 

อุ่นใจทุกสถานการณ์

                เมืองไทยธนภัทร มอบความอุ่นใจและมั่นใจในทุกสถานการณ์ของการดำเนินชีวิตของคุณด้วยการมอบความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาของสัญญา แม้สิ้นสุดระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย

 

อายุที่รับประกันภัย  1-65 ปี

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

 

เมืองไทยภัทร

 หมายเหตุ  - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย

2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยธนภัทร กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน