ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

เมืองไทยทวีทรัพย์ 15/7 พลัส

 
เริ่มต้นวางแผนชีวิตที่ดีในวันนี้ เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่คุณกำหนดเองได้ เพื่อความมั่นคงในวันข้างหน้าของตัวคุณและคนที่คุณรักXML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />
                เมืองไทยทวีทรัพย์ 15/7 พลัส เป็นแบบประกันภัยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นและผลประโยชน์เมื่อครบอายุสัญญาอันคุ้มค่า ด้วยระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยที่สั้น ช่วยให้คุณอุ่นใจได้ไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรด้วยมูลค่าของเงินออมและความคุ้มครองที่เพิ่มค่า
คุ้มครอง คุ้มค่า
                เมืองไทยทวีทรัพย์ 15/7 พลัส  มอบวงเงินความคุ้มครองเริ่มต้นที่ 100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และความคุ้มครองเพิ่มขึ้นตามปีกรมธรรม์ที่กำหนดจนครบสัญญาให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
เงินตราเพิ่มพูน
               เมืองไทยทวีทรัพย์ 15/7 พลัส  มอบเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา ทุก 2 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรรม์ที่ 2 ถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 14 รวม 51% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาและรับเงินครบสัญญาเมื่อครบสัญญา 185% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 236% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.     รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 - 70 ปี
2.     ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี , ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี
3.     จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
4.       สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรมได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
 
จุดเด่นของแบบประกันภัย
1. ชำระเบี้ยประกันภัย 7ปี , ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
2. รับผลประโยชน์รวมสูงสุด 236% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ดังนี้
2.1 เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 รวม 51%
            ( ปีกรมธรรม์ที่ 2 , 4 , 6 ปีละ 6% , ปีกรมธรรม์ที่ 8 , 10 , 12 ปีละ 7% , ปีกรมธรรม์ที่ 14 เท่ากับ 12% )
        2.2 เงินครบสัญญา  ณ  สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 = 185%
3. ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มสูงขึ้นตามช่วงปีกรมธรรม์ดังนี้
·        ปีกรมธรรม์ที่ 1-3       100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
·        ปีกรมธรรม์ที่ 4          120%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
·        ปีกรมธรรม์ที่ 5           140%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
·        ปีกรมธรรม์ที่ 6           160%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
·        ปีกรมธรรม์ที่ 7-10      180%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
·        ปีกรมธรรม์ที่ 11-15    200%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
4. เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


 

ออมทรัพย์ เมืองไทยประกันชีวิต 
เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย
หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี)
 
หมายเหตุ  - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงิน
                   ผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด
 
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยทวีทรัพย์15/7 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน