ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

เมืองไทยประกันเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัย 21/18

 

ประกันเพื่อการศึกษา

เงินทุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับคนที่คุณรักและห่วงใยกับอนาคตที่สดใส เพิ่มความอุ่นใจให้กับบุตรหลานของคุณว่าจะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างที่ต้องการ

อนาคตที่สดใสทางการศึกษาของลูกคุณ กำหนดได้ด้วย...
·        ชำระเบี้ยประกันภัยถึงครบอายุ 18 ปี และระยะเวลาเอาประกันภัยถึงครบอายุ 21 ปี
·        รับเงินจ่ายคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 18 ปี 19 ปี และ 20 ปี รวม 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
·        ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 21 ปี  รับเงินครบสัญญา 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
·        รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุที่กำหนด  สูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่ม
        สัญญา
·    เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
 
จุดเด่นของแบบประกันภัย
เน้นการออมทรัพย์ เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานในอนาคต
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
·        ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :  ครบอายุ  18 ปี
·        ระยะเวลาเอาประกันภัย  ครบอายุ 21 ปี
·        อายุที่รับประกันภัย  1 - 10 ปี
·        จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  200,000 บาท
·        สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี  ราย 6 เดือน  และ ราย 3 เดือน  
·        สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
·    เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ 
 
 
เมืองไทยประกันชีวิต
 
หมายเหตุ  - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


      สนใจแบบประกัน  เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัย21/18 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน