ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

เมืองไทย เพิ่มทรัพท์ 12/6

 

เมืองไทย เพิ่มทรัพย์12/6

 
รายละเอียด : 

เพราะอนาคตคือสิ่งที่คุณกำหนดเองได้ ด้วยการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ให้กับตัวคุณ และ คนที่คุณรัก
กับแผนการออมเงิน ที่เพิ่มความสุขและรอยยิ้มให้กับคุณและครอบครัว
 
·        อายุที่รับประกันภัย 1 - 70 ปี
·        ระยะเวลาเอาประกันภัย 12 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6  ปี
·        จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 150,000 บาท
·        สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
·    เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

จุดเด่นของแบบประกันภัยเมืองไทย เพิ่มทรัพย์ 12/6
 
1.         แบบประกันชีวิตที่เน้นทั้งการออมทรัพย์และความคุ้มครองชีวิต ควบคู่กันไป
2.         เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะสั้นและได้รับความคุ้มครองระยะปานกลาง
3.         รักษาสภาพคล่องทางการเงินระหว่างการออมด้วยเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา
4.         เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศวันที่ 30  .. 51
 
หมายเหตุ - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

ตัวอย่างแบบ ประกันผู้ชายอายุ 30 ปี ทุนประกัน 150,000 บาท

เพิ่มทรัพย์ 12/6


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยเพิ่มทรัพย์12/6 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน