ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

รีไทร์เมนท์ พลัส 60 

 ลักษณะแบบประกันภัยเมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60

หมายเหตุ - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

 

จุดเด่นของแบบประกันภัยเมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60 

ครบครัน... ด้วยเงินจ่ายคืนในทุกจังหวะชีวิต ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนเกษียณ และหลังเกษียณ

   - รับ....เงินจ่ายคืนในช่วงก่อนเกษียณ 1%* ทุก 3 ปีกรมธรรม์ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 24 ปี ถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่
ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 57 ปี รวมสูงสุด 12%* (ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มต้นทำประกัน)

   - รับ....เงินจ่ายคืน 40%* ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี

   -  รับ....เงินจ่ายคืนหลังเกษียณ เริ่มต้นที่ 15%* ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 61-65 ปี และ สูงสุดที่ 40%* ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่
ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 86-89 ปี  เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในอนาคต

คลอบคลุม… กรณีมีชีวิตอยู่ครบสัญญารับเงินครบสัญญา 100 %* เพื่อไว้ใช้จ่ายในช่วงบั้นปลายชีวิต

คุ้มค่า... ด้วยผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงสุดถึง 937%* (ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มต้นทำประกัน)

คุ้มครอง... รับความคุ้มครองชีวิตไปจนถึงครบอายุ 90 ปีโดยสูงสุดถึง 400%* เพื่อเป็นหลักประกันให้กับลูกหลาน 

 * % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย   ณ วันเริ่มสัญญา
 
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
-      ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 90 ปี
-      ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครบอายุ 59 ปี
-      อายุที่รับประกันภัย : 20 - 50 ปี
-      จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท
-      วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, และ ราย 3 เดือน 
-      การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
-      การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
 
 
กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
 

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 


      สนใจแบบประกัน  รีไทร์เมนท์ พลัส 60 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน