ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

เมืองไทยยูนิตลิงค์  1 (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว)

เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1


เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและเพิ่มโอกาสในการลงทุนที่คุณสามารถกำหนดเองได้

-  เป็นหลักประกันให้กับครอบครัว ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต

-  เพิ่มความยืดหยุ่นและมีสภาพคล่อง ผู้เอาประกันภัยสามารถออมเงินเพิ่มเติมกี่ครั้งและเมื่อไรก็ได้ตลอดสัญญา นอกจากนี้ยังสามารถถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ได้ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 (ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์) เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงิน

-  มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ และผลตอบแทนจากการลงทุนให้ผู้เอาประกันภัยทราบอย่างละเอียดชัดเจน

-  เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยลงทุนในกองทุนรวมที่หลากหลายผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ

-  เพิ่มอิสระในการลงทุนด้วยตนเอง ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และยังสามารถปรับเปลี่ยนการจัดสรรเงินลงทุนในกองทุนต่างๆได้ตลอดอายุกรมธรรม์

ลักษณะของแบบประกันภัย เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1

1.  ชำระเบี้ยประกันภัย เพียงครั้งเดียว

2.  ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี และครบอายุ 99 ปี

3.  เริ่มรับประกันภัย ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 65 ปี

4.  ผลประโยชน์

4.1 กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา*ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินเท่ากับมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน**
4.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต*ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินที่มากกว่าระหว่าง
       1) จำนวนเงินเอาประกันภัย
       2)มูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน**ของวันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯได้รับการแจ้งการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย บวกด้วย 25% ของเบี้ยประกันภัยหลัก
 
* การจ่ายเงินดังกล่าว บริษัทฯจะดำเนินการภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้เอาประกันภัยจากบริษัทจัดการครบถ้วนทุกกองทุนเรียบร้อยแล้ว

** มูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ผลรวมของจำนวนหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุน คูณกับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันที่จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญา หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราค่าการประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
หนังสือชักชวนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

      สนใจแบบประกัน  ยูนิตลิงค์_1 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน