ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

 มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI )

มัลติเพิล ซีไอ 35 โรคร้ายแรง

การเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง เป็นเรื่องที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ซึ่งหากป่วยขึ้นมาปัญหาและภาระต่างๆก็จะตามเป็นเงาตามตัว สัญญาเพิ่มเติม มัลติเพิล ซีไอ พร้อมช่วยเหลือคุณอย่างจริงใจ และให้ความคุมครองทันที เมื่อตรวจพบการเจ็บป่วยจาก 4 กลุ่มโรคร้ายแรง

กลุ่มที่ 1    กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ

 • การผ่าตัดเปิดหัวใจด้วยวิธี Bypass (Coronary Artery Surgery)
 • หัวใจวาย (Heart Attack)
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart Valve Replacement)
 • การผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่ (Aorta Surgery)
 • ความดันโลหิตสูงของหลอดเลือดแดงในปอด (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart Transplant)
 • อัมพาตจากโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke)

กลุ่มที่ 2   กลุ่มโรคมะเร็ง

 • มะเร็ง (Cancer)
 • เนื้องอกในสมอง (Benign Tumor of The Brain)

 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ และโรคที่มีภาวะรุนแรงขั้นสุดท้ายของตับ ปอด และไต

 • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ (Major Organ Transplant)
 • โรคถุงน้ำในไตชั้นกลาง (Medullary cystic kidney)
 • โรคปอดเรื้อรัง (Chronic Lung Disease)
 • โรคตับเรื้อรัง (Chronic Liver Disease)
 • ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
 • ไตวาย (Kidney Failure)

กลุ่มที่ 4   กลุ่มโรคร้ายแรงอื่นๆ

 • ภาวะอะแพลลิก หรือ ภาวะเสมือนพืช (Apallic Syndrome)
 • โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Disease)
 • โรคโลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน (Aplastic Anaemia)
 • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacteria Meningitis)
 • ตาบอด (Blindness)
 • อาการหมดสติ (Coma)
 • หูนวก (Deafness)
 • สมองอักเสบ (Encephalitis)
 • อาการสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)
 • แผลไหม้เป็นบริเวณกว้าง (Major Burns)
 • โรคเซลล์ประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neurone Disease)
 • โรคที่มีการกระด้างในเนื้อสมองและไขสันหลัง (Multiple Sclerosis)
 • โรคกล้ามเนื้อฝ่อ (Miscular Dystrophy)
 • อัมพาต (Paralysis)
 • โรคประสาทพาร์กินสัน (Parkinson's Disease)
 • โรคโปลิโอ (Polรopmyelitis)
 • การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
 • โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Seleroderma)
 • โรคลูปัส หรือโรค SLE (Systemic Lupus Erythematasus) ที่มีภาวะไตอักเสบร่วมด้วย

 

จุดเด่นของแบบประกันภัย
1. มอบความคุ้มครองกับ 35 โรคร้ายแรง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มโรคร้ายแรง
2. รับทันที  100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  เมื่อตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วย 35 โรคร้ายแรงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
3. ผู้เอาประกันภัยหยุดชำระเบี้ยประกันภัย  เมื่อรับผลประโยชน์ครั้งที่ 1  และยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงที่เหลืออีก 10  ปี  ทั้งนี้สัญญาเพิ่มเติมนี้ยังต้องไม่สิ้นสุดผลบังคับไปก่อนตามเงื่อนไขการสิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติม
4. รับความคุ้มครองสูงสุด  400%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขในการรับประกันภัย
1. อายุที่รับประกันภัย : 18 – 65 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 79 ปี)
2. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)
3. ระยะเวลาเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันภัยหลัก และอายุสูงสุดที่บริษัทสามารถให้ความคุ้มครองได้ 
โดยอัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย
4. สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์หลัก  ทั้งที่เป็นกรมธรรม์ใหม่หรือกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่แล้วได้
5. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
          ทั้งนี้  เมื่อรวมแบบผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม  มัลติเพิล ซีไอ  กับจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับโรคร้ายแรง  และสัญญาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งอื่นๆ ทุกกรมธรรม์ ยกเว้น สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ และสัญญาเพิ่มเติมแฮปปี้ เลดี้ พลัส  แล้วจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมต้องไม่เกิน 3 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักแต่ละกรมธรรม์  และเมื่อรวมทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน
6. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
          จำนวนเงินเอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพประกอบด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก, จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง  และสัญญาเพิ่มเติม มัลติเพิล ซีไอ  รวมกันที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัทไม่เกิน 5 ปี

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้
          ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กรณีการพบหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงถึงลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังต่อไปนี้
 (1) การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดที่นอกเหนือจากที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ และไม่คุ้มครองโรคร้ายแรง และการผ่าตัดดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมาก่อนวันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย หรือภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย หรือวันต่ออายุ เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมนี้ขาดผลบังคับครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
(2) อาการ หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์ หรือเป็นผลมาจากโรคร้ายแรงทุกชนิดซึ่งเกิดขึ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่บริษัทรับประกันภัยหรือนับจากวันที่บริษัทได้ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้หลังจากที่สัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นผลบังคับซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย  ดูแล  หรือดำเนินการรักษา
(3) การเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีผลโดยตรง หรือ โดยอ้อมจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ( AIDS and HIV )

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51


      สนใจแบบประกัน  มัลติเพิล ซีไอ 35โรคร้ายแรง กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน