ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

สุขภาพแบบเหมาจ่าย


จุดเด่น...

1. ลดภาระค่ารักษาพยาบาลยามฉุกเฉิน    การซื้อประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย  สามารถช่วยลดภาระในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่งสูงสุดถึง 75,000 บาท*   พร้อมรับความคุ้มครองต่อปีกรมธรรม์สูงสุดถึง 5 เท่าของค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย 
2. ลดภาระด้านการเงินให้กับครอบครัว    หมดกังวลกับค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัด   และ ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)  สามารถเบิกค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายได้ถึง100%   ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์
3. เพิ่มความคุ้มครองด้านการประกันสุขภาพ  สามารถช่วยเติมเต็มในกรณีที่คุณเกิดเจ็บป่วยได้ ถึงแม้ว่าคุณจะมีประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายอยู่แล้วก็ตาม

 

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย
1. อายุรับประกันภัย  :  อายุตั้งแต่ 15 ปี - 64 ปี  และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 65 ปี
2. กลุ่มอาชีพรับประกันภัย  :  เฉพาะกลุ่มอาชีพ ชั้น 1 และชั้น 2  เท่านั้น
3. การชำระเบี้ยประกันภัย  :  รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน ซึ่งเป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
4. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการตรวจสุขภาพของแบบประกันภัยหลัก
5. สามารถซื้อได้กับกรมธรรม์ใหม่หรือกรมธรรม์เดิม (ที่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้) และผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 

ความคุ้มครองที่คุณเลือก

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย มีทั้งหมด 29 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล  หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย  (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน)  อาการ   หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มทำประกันภัย
2. การตรวจสุขภาพทั่วไป นอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัด
3. การรักษาโรคอันเนื่องมาจากภาวะจิตใจ ภาวะเครียด ภาวะกังวลใจ
4. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย หรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย
5. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
- เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
- ริดสีดวงทวาร
- ไส้เลื่อนทุกชนิด
- ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
- การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
- นิ่วทุกชนิด
- เส้นเลือดขอดที่ขา
- เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่   เป็นต้น

 หมายเหตุ  :  เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้  ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51


      สนใจแบบประกัน  ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน