ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

ประกันภัย ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุที่รับประกันภัย  :  18 – 65 ปี
2. ชำระเบี้ยประกันภัย  :  เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  :  100,000  บาท

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
     สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรหรือสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯจะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัย และให้ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุดผลบังคับ

- กรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
     บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร อันเป็นผลมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ซึ่ง
• การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้น ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพใดๆ ได้โดยสิ้นเชิง  และการทุพพลภาพนั้นต้องเป็นต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดการทุพพลภาพขึ้น และ
• การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้น ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติ และทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพใด ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และ
• ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้น

- กรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ
     บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย  ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
• สูญเสียสายตาทั้งสองข้าง และไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ หรือ
• สูญเสียมือทั้งสองข้างหรือสูญเสียเท้าทั้งสองข้างหรือสูญเสียมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง โดยการตัดออกตั้งแต่ข้อมือ หรือ     ข้อเท้า หรือ
• สูญเสียสายตาหนึ่งข้างและไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ และสูญเสียมือหรือเท้าข้างหนึ่ง โดยการตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง   ตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 6 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองถ้าการเจ็บป่วยหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องมาจากสาเหตุ
1. การทำร้ายร่างกาย หรือ พยายามทำร้ายร่างกายตนเอง
2. การเจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บที่เป็นมาก่อนประกันภัย หรือ ก่อนต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

หมายเหตุ  :  เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51


      สนใจแบบประกัน  ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน