ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

บิ๊ก แคช แบ็ค

  

บิ๊กแคชแบ็ค

หาก..คุณเป็นคนหนึ่ง...ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว แล้วถ้าเสาหลักต้องจากไป ภาระต่างๆจะตกไปที่ใคร
หาก..คุณเป็นคนหนึ่ง..ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับการเดินทางที่เร่งรีบ กับภาวะความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
หาก..คุณเป็นคนหนึ่ง..ที่ไม่ต้องการเป็นภาระให้กับครอบครัว เมื่อคุณต้องตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หาก..คุณเป็นคนหนึ่ง..ที่กำลังมองหาแบบประกันภัยที่ให้ชำระเบี้ยประกันไม่แพง

ให้ “เมืองไทย บิ๊ก แคช แบ็ค” เป็นคำตอบของคุณในทุกความกังวล

  • คุ้มครอง...ด้วยความคุ้มครองการเสียชีวิต 100% * และ รับเพิ่มอีก 100%* หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  • ครบครัน...กับความคุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรนอกเหนือจากความคุ้มครองชีวิต
  • คุ้มค่า ...กับเงินครบกำหนดสัญญา 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว        
  • ครอบคลุม ...ด้วยความคุ้มครองถึง 20 ปี แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี

             *เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ระยะเวลาของสัญญาประกันภัย : 20 ปี (ยกเว้นความคุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ที่ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี
3. อายุที่รับประกันภัย  :  16 – 54 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย  :  รายปี
6. การตรวจสุขภาพ  :  เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
7. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม  : สามารถซื้อได้โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัท ฯ

 

 

 *กรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยพิสูจน์ได้ว่าเกิดการทุพพลภาพขึ้นระหว่างวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และบริษัท ฯ ได้รับหลักฐานพิสูจน์ความทุพพลภาพจากผู้เอาประกันภัยโดยครบถ้วน พร้อมทั้งพิจารณาแล้วว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่ทุพลลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัท ฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
**กรณีผู้เอาประกันภัยเกิดการทุพพลภาพขึ้นก่อนครบกำหนดสัญญา และพิสูจน์ได้หลังจากวันครบกำหนดสัญญาว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญาที่บริษัท ฯ จ่ายดังกล่าวถือเป็นจำนวนเงินที่บริษัท ฯ มีสิทธิหักออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์จากการเรียกร้องผลประโยชน์การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรที่จะพึงจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย
***เป็น % ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว เฉพาะแบบประกันภัย เมืองไทย บิ๊ก แคช แบ็ค เท่านั้น
หมายเหตุ   -ทั้งนี้บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ในข้อ 1 หรือข้อ 2 เพียงกรณีเดียวเท่านั้น และให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดผลบังคับ
-เฉพาะเบี้ยประกันความคุ้มครองชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2551

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริงและบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่ นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  มีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น
1. การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ  การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฎิบัติการของผู้ก่อการร้าย เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร มีทั้งหมด 8 ข้อ เช่น
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม เป็นต้น


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยบิ๊ก_แคช_แบ๊ค กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน