ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

เมืองไทย 8560 จี 15 (ลดหย่อนภาษีได้ 300,000 บาท)

จุดเด่นของแบบประกันภัย

• สุขใจ.....กับการวางแผนการออมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณในอนาคต
• เบาใจ......กับสิทธิการลดหย่อนภาษี
• อุ่นใจ.....กับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 250 %*
• สบายใจ....กับเงินบำนาญรวมสูงสุดถึง 312 % * โดยรับเงินบำนาญ ปีละ 12 %*  ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์
  ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปีไปจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี
• มั่นใจ.....กับการรับรองการรับเงินบำนาญ 15 ปี หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี
  โดยรับเงินเป็นจำนวนเดียวซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้รับจนครบ 15 ปี**          
          * เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
          ** ตามวิธีการคำนวณที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุที่รับประกันภัย                      : 20 – 55 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ   : 100,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย               : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม                : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
การตรวจสุขภาพ                          : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ


ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

      1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี     
          นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
      2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ 
          หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
      3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
          ของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ตุลาคม 2553


      สนใจแบบประกัน  บำนาญ8560จี15 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน