ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

เมืองไทย 8501ดี55/ดี60(ลดหย่อนภาษีได้ 300,000 บาท)

 

แบบประกันภัยเมืองไทย 8501 ดี55 และ เมืองไทย 8501 ดี60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) ดีอย่างไร

• ไร้กังวลกับภาระในการชำระเบี้ยประกันภัยในอนาคต ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวและสามารถ
   เตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณได้ตั้งแต่วันนี้กับอายุเริ่มรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 ปี

• เป็นหลักประกันให้กับชีวิตหลังเกษียณ ด้วยการรับเงินบำนาญปีละ 12 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   ณ วันเริ่มสัญญาตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี หรือ 60 ปี (แล้วแต่แบบประกันภัย)
  ไปจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 85 ปี

• ไม่เป็นภาระแก่คนข้างหลังด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 140 % ของเบี้ยประกันภัย

• เบาใจสบายกระเป๋าได้ง่ายๆ ด้วยสิทธิการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม  200,000* บาท

• ถูกใจใช่เลยกับกลุ่มคนที่มีอาชีพอิสระ หรือกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนทุกปีจากอาชีพที่ทำอยู่ 
     
    * จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากำหนดไว้
        ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ.2554

 

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

      1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี
          นับตั้งแต่วันทำสัญญา
      2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
          โดยเจตนา
      3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริงและบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำ
           สัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่ นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
                      ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ.2554


 

      สนใจแบบประกัน  บำนาน8501ดี55และดี60 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน