ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   
 

เมืองไทย ธนทวี 15/10

 

ธนทวี 15/10 by เมืองไทยประกันชีวิต

 


แผนการประกันชีวิตที่สร้างหลักประกันอันมั่นคงให้กับคุณและครอบครัว โดยให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์อย่างคุ้มค่า ให้ทุกความปรารถนาในชีวิตคุณและครอบครัวเป็นจริงได้สร้างรอยยิ้มได้ง่ายๆ ด้วยแบบประกันที่สร้างความอุ่นใจให้กับคุณและคนที่คุณรัก
         1. ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี ด้วยระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
         2. รับเงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ตลอดสัญญา ดังนี้
      ·    สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3,5,7 รับครั้งละ 5%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
      ·     สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9,11,13รับครั้งละ 10%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
3. ครบสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 รับ 265%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
         รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 310%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
         4. รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปีกรมธรรม์ ปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ตั้งแต่ปี   
         กรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จนสูงสุดที่ 280%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 10-15
 
จุดเด่นของแบบประกันภัย เมืองไทย ธนทวี 15/10
1.     แบบประกันชีวิตที่เน้นทั้งการออมทรัพย์และความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่าควบคู่กันไป
2.     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะปานกลาง และได้รับความคุ้มครองระยะปานกลาง
3.     รักษาสภาพคล่องทางการเงินระหว่างการออม ด้วยผลประโยชน์ระหว่างสัญญา
4.   เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรม
      สรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
·        อายุที่รับประกันภัย 1 – 70 ปี
·        ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
·        จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 150,000 บาท
·        สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน  และราย 3 เดือน
·        สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
·    เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ
 
เมืองไทยธนทวี 15/10
หมายเหตุ  - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงิน ผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด
 
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

      สนใจแบบประกัน  ธนทวี15/10 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน