ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

ท๊อป เซฟเวอร์ 10/4

จุดเด่นของแบบประกันภัย

• แบบประกันภัยที่ออมระยะสั้น  ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 4 ปี
• รับเงินครบสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 สูงถึง 550%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
• ให้ความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มขึ้นตลอดสัญญา  สูงสุดถึง 440%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
• อัตราผลตอบแทนจากการออม (IRR)  3.81%
• เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้  สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาได้

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
• อายุที่รับประกันภัย  1-70 ปี
• ระยะเวลาเอาประกันภัย  10 ปี
• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  4 ปี
• จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  50,000 บาท  (ไม่จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นสูง)
• การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
• ไม่มีการตรวจสุขภาพ
• ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้
• หลักเกณฑ์การพิจารณาระบประกันภัยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองแบบประกันภัย  เมืองไทย ท็อป เซฟเวอร์ 10/4
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง  หรือแถลงข้อความเท็จ  บริษัทฯจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี  นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์  หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี  นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย  หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้  สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51


      สนใจแบบประกัน  ท๊อป เซฟเวอร์ 10/4 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน