ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

คุ้มครองโรคมะเร็ง

คุ้มครองโรคมะเร็ง

จุดเด่นของแบบประกันภัย
• มอบความคุ้มครองโรคมะเร็งทั้งในระยะก่อนลุกลามและระยะลุกลาม รวมสูงสุด 115% ของผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลาม
          - เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งในระยะก่อนลุกลาม* รับ 15% ของผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลาม
          - เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งในระยะลุกลาม** รับ 100 % ของผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลาม
• ผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่งเนื่องจากโรคมะเร็ง ทั้งระยะก่อนลุกลามและระยะลุกลามสูงสุดไม่เกิน 180 วัน เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้น
* หลังจาก 60 วัน นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับหรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
** หลังจาก 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็งระยะก่อนลุกลาม หรือวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ หรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย

รายละเอียดของผลประโยชน์ที่คุณสามารถเลือกได้

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. อายุที่รับประกันภัย 18 - 60 ปี  ( 61 - 70 ปีเป็นเบี้ยประกันภัยต่ออายุ )
2. ชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)
3. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็งได้มากกว่า 1 สัญญา แต่เมื่อรวมแบบผลประโยชน์แต่ละสัญญาแล้วต้องไม่เกิน 3 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักแต่ละกรมธรรม์ และเมื่อรวมทุกกรมธรรม์แล้วต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน
    ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง และสัญญาเพิ่มเติมโรคมะเร็งอื่นทุกกรมธรรม์  ยกเว้นสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้  เลดี้ และ สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้  เลดี้  พลัส แล้วจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน
4. สัญญาเพิ่มเติมนี้ซื้อได้ในกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับและกรมธรรม์ใหม่
5. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบของบริษัท  โดยพิจารณาจากจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลัก

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 6 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆอันเกิดจากสาเหตุโดยตรง  หรือโดยอ้อมจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. การเจ็บป่วย หรือโรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือภายใน 60 วันภายหลังจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ หรือวันที่ต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
2. ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV เป็นต้น
     บริษัทฯจะไม่จ่ายผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากโรคมะเร็ง อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมด 6 ข้อ เช่น    
1. การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากโรคมะเร็งที่ได้รับความคุ้มครอง ตามรายละเอียดของผลประโยชน์โรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐาน และผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลาม
2. การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยนี้  ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


      สนใจแบบประกัน  คุ้มครองโรคมะเร็ง กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน