ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

เมืองไทย Smile Club


สมัครตัวแทน
เมืองไทยประกันชีวิต

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี


   

คุ้มครองอุ่นใจ


เมืองไทย คุ้มครองอุ่นใจ

คุ้มครองอุ่นใจ

เพิ่มความอุ่นใจ....อย่างมั่นคง

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ หากยังกังวลกับการสร้างหลักประกันในช่วงบั้นปลายของชีวิต  คุณสามารถ เพิ่มความอุ่นใจ...อย่างมั่นคง  กับแบบประกันภัย  “คุ้มครองอุ่นใจ”   กับความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 90 ปี   และชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี  เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเพิ่มความอุ่นใจ ให้กับตัวคุณเองและลูกหลาน

 

หมายเหตุ    -  ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ระยะเวลาเอาประกันภัย  ครบอายุ  90  ปี
  2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  10  ปี
  3. อายุของผู้เอาประกันภัย  :   61 – 75  ปี
  4. ทุนประกันภัยขั้นต่ำ  100,000  บาท 

หมายเหตุ     -  เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51 XML:NAMESPACE PREFIX = O />

 

ผลประโยชน์ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

1.        หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือวันต่ออายุครั้งสุดท้าย บริษัทจะจ่ายเงินให้ 25%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับผลประโยชน์

2.        หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ภายหลัง 1 ปี และไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญาประกันภัยหรือวันต่ออายุครั้งสุดท้าย บริษัทจะจ่ายเงินให้ 50%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3.        หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายหลัง 2 ปีนับแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือวันต่ออายุครั้งสุดท้าย บริษัทจะจ่ายเงินให้เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย

หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา (อายุ 90 ปีบริบูรณ์)  บริษัทจะจ่ายเงินให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมทั้งเงินบำเหน็จอีก 50%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและสัญญาเป็นอันสิ้นสุด

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1.        กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย

2.        กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์


      สนใจแบบประกัน  คุ้มครองอุ่นใจ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     
 

ชื่อ-สกุล
เกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการสัญญาเพิ่มเติม    ค่ารับษาพยาบาล
   ชดเชยรายวัน
   โรคร้ายแรง
   ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย  
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน